top of page

Om stiftelsen Never walk alone

Vi jobber for å forebygge og forhindre vold og voldtekt.

Stiftelsen Never Walk Alone er lansert med en visjon om å bekjempe vold og voldtekt for å skape et tryggere samfunn for alle. Stiftelsen er et initiativ startet av Charlen Larsen, en dedikert gründer som har personlig opplevd de ødeleggende konsekvensene av voldtekt.

 

Historien om Charlen Larsen er en inspirerende reise som har ført til et kraftfullt engasjement for å forebygge og forhindre vold og voldtekt. Etter å ha opplevd en traumatisk hendelse i sitt eget liv, bestemte Charlen  seg for å snu smerten til styrke og ta initiativ til en positiv forandring.

 

Never Walk Alone har som overordnet mål å spre kunnskap, øke kompetansen og bidra til en holdningsendring når det gjelder vold og voldtekt mot kvinner.  

Gjennom stiftelsen Never Walk Alone ønsker Charlen Larsen å utvide innsatsen mot vold og voldtekt ved å spre kunnskap, øke bevisstheten og engasjere samfunnet. 

 

Stiftelsen har som mål å tilby opplæringsprogrammer, workshops, seminarer og kampanjer for å informere og utdanne mennesker om vold og voldtekt og hvordan man kan forebygge det. Videre vil stiftelsen engasjere og samarbeide med næringslivet, skoler, media og politiske myndigheter for å påvirke holdninger og skape endring og et tryggere samfunn for kvinner.

iStock-1466801521.jpg
Birgitte Sten.jpg

Birgitte Sten

Styreleder i stiftelsen, Never Walk Alone.

 

Direktør i velferdsorganisasjon og økonom med bred erfaring som leder og styreverv. Den første kvinnelige sjefsmesteren i Heimevernet. Ledelseserfaring og coach for unge ledere.

- Gjennom mitt arbeid med studenter, tjeneste i Heimevernet og som coach for unge førstegangsledere, har jeg sett viktigheten av god veiledning og oppfølging av viktige tema knyttet til holdninger slik at de blir bevisst sin påvirkning på andre og sitt ansvar som leder, i et tillitsverv eller som medstudent/soldat.

- Det er avgjørende å erkjenne og adressere den viktige oppgaven med å forhindre seksuelle overgrep mot unge kvinner i alle områder av deres liv. Enten det er som elever, studenter eller mens de er inne til tjeneste og utdanning i forsvaret. Vi må være pådrivere for å skape trygge og inkluderende miljøer der unge kvinner føler seg respektert, beskyttet og støttet.

- Ved å sette søkelys på forebyggende tiltak og informasjon kan vi utvikle et bevissthetsnivå blant unge mennesker som styrker likestilling, ansvarlighet og empati. Vi må jobbe sammen og skape en fremtid der alle unge kvinner kan oppnå sitt fulle potensial uten frykt for overgrep.

Å sette søkelys på informasjon og holdninger i dette arbeidet er av avgjørende betydning i forhold til:

-Mangel på informasjon om hva seksuelle overgrep og voldtekter innebærer, kan føre til uklarhet og forvirring blant elever, studenter og vernepliktige. Ved å gi klar og grundig informasjon om temaet, kan man øke bevisstheten rundt hva som utgjør overgrep og voldtekt, samt konsekvensene for ofrene og gjerningspersonene.


Holdninger spiller en viktig rolle i å forebygge overgrep og voldtekter. Ved å utfordre og endre holdninger som undergraver respekt, samtykke og likestilling, kan man skape et miljø som ikke tolererer slike handlinger. Informasjon og opplæring kan bidra til å fremme positive holdninger og verdier som fremmer trygghet og respekt i militær- og skole/utdanningsmiljøene.


-Ved å gi kunnskap og verktøy til unge, unge ledere, befal og soldater, kan man bidra til å styrke deres evne til å identifisere og håndtere situasjoner som kan lede til overgrep eller voldtekter. Dette kan omfatte opplæring i grensesetting, kommunikasjon, samtykke, og hvordan man kan være en aktiv deltaker i å skape et trygt og inkluderende miljø.

 

-Informasjon og holdningsarbeid er avgjørende for å skape en kultur der ansvarlighet står i fokus. Ved å klargjøre forventningene når det gjelder respekt, samtykke og nulltoleranse for overgrep og voldtekter, kan man oppfordre til ansvarlig atferd og skape et fellesskap der alle tar ansvar for.

bottom of page